اصرار ما برهم افزایی و انجام کار گروهی در فضایی دوستانه و متعهدانه و البته با رعایت مرزهای سازمانی و ارزشهای انسانی می باشد .

تعهد سازمانی – اخلاق مداری – مشارکت و تعامل گروهی – خلاقیت و نواوری – نگرش راهبردی و تخصصی