ما رابطه ای مناسب میان قابلیت های داخلی و محیط خارجی برقرار کرده و به نیازها و تقاضاهای عرضه کنندگان – مصرف کنندگان ، رقبا و محیط اجتماعی و اقتصادی که در درون آن عمل می کنیم ، پاسخ می دهیم.

ما رابطه ای مناسب میان قابلیت های داخلی و محیط خارجی برقرار کرده و به نیازها و تقاضاهای عرضه کنندگان – مصرف کنندگان ، رقبا و محیط اجتماعی و اقتصادی که در درون آن عمل می کنیم ، پاسخ می دهیم.

 ارزشهای سازمانی : اصرار ما برهم افزایی و انجام کار گروهی در فضایی دوستانه و متعهدانه و البته با رعایت مرزهای سازمانی و ارزشهای انسانی می باشد .

 

تعهد سازمانی – اخلاق مداری – مشارکت و تعامل گروهی – خلاقیت و نواوری – نگرش راهبردی و تخصصی