اهداف کلیدی خود را تحقق می بخشیم تا بتوانیم به اهداف مادام العمر خود برسیم، کوشش در جهت توسعه و بهبود مستمر كيفيت خدمات و افزايش رضايتمندي گيرندگان خدمت